Renrum

Att upprätthålla kontrollerade miljöförhållanden i renrum och laboratorier är avgörande för framgång. Den höga hastigheten av luftbyten som krävs för att kontrollera luftkvaliteten och hålla dessa områden sterila kan dock orsaka fluktuationer i relativ fuktighet (RH), vilket i sin tur orsakar problem med utrustning, kemikalier och mätningar.

Statisk elektricitetsurladdning orsakad av låga eller fluktuerande RH-nivåer kan skada värdefull utrustning och störa kritiska processer. När organiska och oorganiska kemikalier absorberar och släpper ut fukt från luften kan resultatet bli oönskade kemiska reaktioner och förändringar av kemikalierna. Andra material påverkas ofta även av låga luftfuktighetsnivåer och RH-fluktuationer, vilket gör exakta dimensionsmätningar svåra.

DriSteem befuktningssystem är en viktig del av det kliniska laboratoriets HVAC-system för att ge skydd mot problem som orsakas av fluktuerande och låga relativa luftfuktighetsnivåer.

Resurser

Buyer’s Guide: Humidification for Cleanrooms
Learn more how issues caused by low or fluctuating humidity levels can negatively affect a cleanroom, creating the potential for inaccurate results and reducing life span of expensive equipment.

Fallstudier